หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > การขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 มาแล้ว !!!
การขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 มาแล้ว !!!

admin student
12 มิถุนายน 2567 10:20:22


การขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 มาแล้ว !!!

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

เงื่อนไขการยื่นคำร้อง

-ต้องเกิดปี พ.ศ. 2547

-ไม่ได้เรียน รด. หรือเรียน รด.ไม่จบตามหลักสูตร

-เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

***ยกเว้นวิทยาเขตนครปฐมและวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ให้ติดต่อไปที่ กองการศึกษาของวิทยาเขตนั้นๆ*********

 โปรดเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่ ดังนี้

สำเนาหมายเรียก (สด.35)     1 ฉบับ

สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.9)   1 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา   1 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้าน    1 ฉบับ

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง)   1 ฉบับ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   1 ฉบับ

สำเนา สด.10 กรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)  1 ฉบับ

สำเนา สด.43 กรณีที่เคยผ่อนผันฯ แต่ย้ายสถานศึกษา  1 ฉบับ

สามารถส่งเอกสารด้วยตนเองที่  ชั้น 1 ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา  อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หรือไปรษณีย์ มาที่  ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายวินัยนักศึกษา 02-160-1530 (พี่ช้าง)

หมายเหตุ : อย่าลืม ! Scan QR Code  เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ สำหรับติดตามข้อมูล ข่าวสาร

#ผ่อนผันทหาร67

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th