หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในโอกาส ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
นักศึกษารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในโอกาส ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

admin student
13 กรกฏาคม 2566 16:23:25


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวนวรัตน์ ดนตรี ชั้นปีที่ 2 

สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

 2. นางสาวนาขวัญ เหง้าพรหมมินทร์ ชั้นปีที่ 3 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

 4. นายมนัสนันท์ เวียงสมุทร ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

-------
https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0kHoqYmezEjdowcSfiY8bM2fucUfh92Lcq5js5cCE1KNhJjy293viLpezWVURX7kfl

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา