หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > การประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

admin student
15 กันยายน 2562 13:49:13

การประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562


          11 ต.ค. 2561 นางสาววาสนา พงษ์วิลัย นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วการ

ประชุมชี้แจงระบบปฏิบัติงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยฝ่ายการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เวลา 09.30 

น. ณ ห้อง Training 2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 เพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเงิน

เข้าธนาคาร และชี้แจงประกาศ ระเบียบการเบิกจ่ายที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินได้เข้าใจ และ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ข่าว: นางสาววาสนา พงษ์วิลัย/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาววาสนา พงษ์วิลัย

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา