หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เสร็จสิ้น แก้วรวมช่อ 2018 ค้นหา The Best of Suan Sunandha “เอกท่องเที่ยว และคณิตศาสตร์ คว้าไปครอง”
เสร็จสิ้น แก้วรวมช่อ 2018 ค้นหา The Best of Suan Sunandha “เอกท่องเที่ยว และคณิตศาสตร์ คว้าไปครอง”

admin student
30 ตุลาคม 2561 13:36:43

เสร็จสิ้น แก้วรวมช่อ 2018 ค้นหา The Best of Suan Sunandh

“เอกท่องเที่ยว และคณิตศาสตร์ คว้าไปครอง”

             เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา  จัด กิจกรรมแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 ซึ่งปีนี้มาใน Concept : The Best of Suan Sunandha  “ที่สุดของสวนสุนันทา” 

             โดยกิจกรรมแก้วรวมช่อ เป็นการประกวดดาว เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อค้นหาน้องๆนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพ ความสามารถ และไหวพริบดี เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการเป็นต้นแบบและการทำกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มีผู้เข้าร่วมประกวด ทั้งหมด 34 หมายเลข  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณมารุต สาโรวาท (พี่ต้อ)  ผู้กำกับภาพยนตร์ กำกับละครโทรทัศน์ ชื่อดัง ,คุณรัศมี ทองสิริไพรศรี  หรือพี่ลูกหมี จากวงการนางแบบ และ คุณอิสมาแอล บิลกิบลี หรือพี่แอล Make Up Artist Thailand เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน  และขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ดาว เดือน ที่ได้รับตำแหน่ง ดังนี้


ชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวรฏิฬม ศุภขจรวนิช  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายศรวัส หิรัญบุรณะ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวทิพย์เกสร สงค์เสน  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายเกรียงไร ศิโรดม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวกัลยาณิน สรวงเกษม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

นายภูธเนศ  สยมภพ  สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

 

รองชนะเลิศอันดับ 3 

นางสาววรรณวิภา สุขใส สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

นายจิรเมธ ศรีหนองห้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รองชนะเลิศอันดับ 4

นางสาวปานจันทร์  มุทาวัน สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

นายกฤชสร เปรมปรีดิ์  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  วิทยาลัยนานาชาติ

 

รางวัล Best costume design ได้แก่ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์


โหลดภาพกิจกรรมคลิ๊ก


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: องค์การนักศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา