หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564

admin student
16 เมษายน 2564 14:24:28

          บ่ายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งได้ประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมวรลักษณ์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 และผ่านระบบการประชุมด้วยสื่อออนไลน์

https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1823969974451790

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา