หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบ’ 62 “Fast Track”
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบ’ 62 “Fast Track”

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:53:08

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ปีงบ’ 62 “Fast Track”


          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล จนท.งานแผนและงบประมาณ ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ได้เข้าร่วม การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Fast Track ณ ห้องประชุมแผนยุทธศาสตร์ ชั้น 4 สำนักงาอธิการบดี โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุม

          จากการประชุม กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนในด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ จำนวน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด เอตทัคคะ 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด QS Stars จำนวน 8 ตัวชี้วัด โดยหลักการแล้วกองพัฒนานักศึกษาได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ไว้ในเชิงนโยบายเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ จะกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อเร่งให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university