หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ”
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ”

admin student
26 พฤศจิกายน 2561 11:31:29

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย “ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ” 


           วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา เจ้าภาพการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ” ได้จัด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ” ขึ้น    ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

           จากการประชุม กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนจำนวน 9 ตัวชี้วัด และคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการชุดขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการผลักดันให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพิจารณาแบบรายงานข้อมูลระดับหน่วยงานเพื่อหน่วยงานได้จัดเก็บหลักฐานและข้อมูลสารสนเทศในการรายงานให้กับหน่วยงานเจ้าภาพกองพัฒนานักศึกษา ทุกรอบเดือนของทุกวันที่ 15 โดยหน่วยงานเจ้าภาพจะรวบรวม วิเคราะห์และรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไปข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา