หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สปน. ยกย่อง 2 นศ.นานาชาติสวนสุนันทา “เป็นผู้นำที่ดี”
สปน. ยกย่อง 2 นศ.นานาชาติสวนสุนันทา “เป็นผู้นำที่ดี”

admin student
10 กรกฏาคม 2566 11:18:25

สปน. ยกย่อง 2 นศ.นานาชาติสวนสุนันทา “เป็นผู้นำที่ดี”

            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 - 4 มิถุนายน 2566ตัวแทนนักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเยาวชนนักศึกษานานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท “The International Youth Representatives in Experiencing the Sufficiency Economy Philosophy (IYSEP 2023)” จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

            โดย Ms. Kyle Andrea Hufanda นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับยกย่องให้เป็น One of Best คือ มีความเป็นผู้นำที่ดี มีความกระตือรือร้น อ่อนน้อม ถ่อมตน สามารถสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมส่งผลให้เกิดความร่วมมือและทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ Mr. Saeful Maulana นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า “สนุก ได้เพื่อนและมิตรภาพที่ดีความรู้ที่ได้รับจะนำไปเผยแพร่ให้คนประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป”https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02eAfKrXg3fWEgK8WR7M4WV2DTWqyXZYRezzjAZrGP83uixRXsTqmtShoTbgtw3x5Yl
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา