หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นตัวแทน เข้าร่วมโครงการ เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท
กองพัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นตัวแทน เข้าร่วมโครงการ เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท

admin student
09 มิถุนายน 2566 11:09:06กองพัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท “The International Youth Representatives in Experiencing the Sufficiency Economy Philosophy (IYSEP 2023)” จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี เพชรบุรีและราชบุรี ทั้งนี้มีนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน คือ Miss Kyle Andrea Hufanda สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ และMr.Saeful Maulana สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือก Miss Kyle Andrea Hufanda เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0DsQ2mtFHzVrRaxud9jq3wZXgZiedrqArpBBHwpvuxyWEmMewijncVRXiiVdBS3ZMl
----

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา