หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > กำหนดวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา และผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีอื่นๆ
กำหนดวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา และผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีอื่นๆ

admin student
09 กันยายน 2563 12:31:09


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศกำหนดวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา และผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืมเป็นปีแรก ให้ผู้กู้ส่งตามวันและเวลา ที่กำหนด สามารถตรวจสอบได้จากประกาศ ด้านล่างนี้
หมายเหตุ

1. ส่งเอกสารได้ใน เวลา 09.00 – 15.00 น ตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ/วิทยาลัย
2. บัตรคิวรอบเช้าแจกในเวลา 08.00 น.  บัตรคิวรอบบ่ายแจกในเวลา 13.00 น.

3. นักศึกษาที่ไม่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมตามวันและเวลาที่กำหนด  จะถือว่าในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
4. กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะรับตรวจเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมเงิน ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะไม่รับตรวจเอกสารในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ขอให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยในวันมาส่งเอกสาร แบบคำขอกู้ยืม ไม่สวมกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ กระโปรงสั้น เสื้อรัดรูป ผมสีอื่นๆ หากนักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่รับตรวจเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา