หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ฝ่ายวินัยฯ ประชุมปรับปรุง JD งาน มุ่งสนองนโยบายบริการนักศึกษาเป็นสำคัญ
ฝ่ายวินัยฯ ประชุมปรับปรุง JD งาน มุ่งสนองนโยบายบริการนักศึกษาเป็นสำคัญ

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:48:31

ฝ่ายวินัยฯ ประชุมปรับปรุง JD งาน มุ่งสนองนโยบายบริการนักศึกษาเป็นสำคัญ


              เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมบุคลากรภายในฝ่าย เพื่อเร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการให้บริการและการพัฒนานักศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา โดยมี นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นที่ปรึกษาการประชุมดังกล่าว  ซึ่ง นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้ประชุมหารือกับสมาชิกภายในฝ่าย เกี่ยวกับแนวทางการให้บริการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาในทักษะความรู้และวิชาชีพ เพื่อให้บุคลากรภายในฝ่ายสามารถปรับปรุง JD งานให้สอดคล้องและมีภาระงานที่ชัดเจน


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university