หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา

admin student
17 เมษายน 2562 10:49:40


กองพัฒนานักศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา


       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

       ในเวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต่อที่ประชุม มหาวิทยาลัยฯ โดยกองพัฒนานักศึกษา ให้ความสำคัญสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโรคซึมเศร้า โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นอันตรายอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต จำเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งจะเริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2562 เพื่อนำผลมาวิเคราะห์และติดตามดูแลนักศึกษาต่อไป


http://sdd.ssru.ac.th  http://ssru.ac.th sdd@ssru.ac.th https://www.facebook.com/ssru.stu

#sddssru #ssru #student #university