หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปฐมนิเทศ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ปฐมนิเทศ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

admin student
08 พฤศจิกายน 2566 15:20:51เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และเทียบเท่า (ผ่านระบบออนไลน์) โดยประกอบด้วย นางสาวรุ้งนภา มิ่งรักษา คณะครุศาสตร์ นางสาวพรลภัส จำปาจวบ คณะวิทยาการจัดการ  นางสาววันวิสา ชัยชนะ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดยมี พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์   ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริเป็นผู้ให้โอวาท

On September 29, 2566, the Scholarship Division of the Student Development Office at Suan Sunandha Rajabhat University conducted an orientation program for first-year students and equivalent level students. This orientation was specifically for those under the patronage of His Majesty the King. The program was part of the academic year 2566 activities and included students from various faculties, including the Faculty of Education, Faculty of Management Science, and the College of Politics and Governance. The program was conducted under the guidance of Assistant Professor Dr. Nanthaporn Weerawat, a Lieutenant Colonel, who advised the project according to the royal initiative.


#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th