หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒน์ฯ เตรียมพร้อม นศ.นานาชาติตัวแทนสวนสุนันทา ร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กองพัฒน์ฯ เตรียมพร้อม นศ.นานาชาติตัวแทนสวนสุนันทา ร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

admin student
09 มิถุนายน 2566 14:15:19กองพัฒน์ฯ เตรียมพร้อม นศ.นานาชาติตัวแทนสวนสุนันทา ร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ Miss Kyle Andrea Hufanda ชั้นปี 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ และ Mr.Saeful Maulana ชั้นปี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เข้าร่วมโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท

“The International Youth Representatives in Experiencing the Sufficiency Economy Philosophy (IYSEP 2023)” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02p31nJ51jq1F19Rrb8fC2wrt4xGu9ov1e6fBrdgXKZa7dtydHWUMJedTGVKGerdL7l
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา