หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการปฏิบัติ ในการนำปลดทหารกองประจำการ สำหรับ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชาย
ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการปฏิบัติ ในการนำปลดทหารกองประจำการ สำหรับ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชาย

admin student
15 พฤศจิกายน 2562 11:16:43

ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการปฏิบัติ ในการนำปลด

ทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ชาย


          ด้วยศูนย์การกำลังสำรอง จะดำเนินการรับหลักฐานของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน จึงขอให้สถานศึกษาวิชาทหารแจ้งรายละเอียดและนำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปดำเนินการในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเตรียมเอกสารดังนี้


๑. สด. ๙ (ฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. สำเนา สด.๙ (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า) จำนวน  ๒  ฉบับ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้ารายการบ้านและหน้าที่มีชื่อตัวเอง) จำนวน  ๒  ฉบับ

๔. หนังสือรับรอง (ฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ

(ให้กรอกข้อมูลตามลิ้งค์ https://forms.gle/zYMGSzBZBX7JeHL2A  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒)

๕. รูปถ่าย ขนาด ๓ X ๔ จำนวน  ๒  รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบ นศท. ป้ายชื่อที่อกเสื้อต้องเป็นชื่อของตัวเองโดยต้องถ่ายให้เห็นชื่อและนามสกุลชัดเจน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องก่อนถ่ายรูปและขออัดจากเครื่องอัดภาพจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น)

๖. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาเจล) จำนวน  ๑ ด้าม


หมายเหตุ

๑. นักศึกษาวิชาทหารที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๖ (อายุ ๑๖ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน (สด. ๙) มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) ให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงด้วยทุกคน ณ สถานที่ส่งหลักฐานฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ( อายุ ๑๗ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แสดงตนเพื่อแสดงลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไปที่หน่วยสัสดี เขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนา)

๒. นักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒) ให้แจ้งสถานศึกษาเพื่อดำเนินการส่งหลักฐานขอยกเว้นการเรียกตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ก่อนไปรับการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการใน เมษายน ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาวิชาทหาร ทำเรื่องขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือก ส่งถึง กองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. สำหรับการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดาไม่ตรงกันระหว่าง สด.๙ กับทะเบียนบ้าน ถ้า สด.๙ เขียนผิดให้ไปแก้ที่สัสดีเขตที่ตนไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้ ถ้าเป็นทะเบียนบ้าน ให้ไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดา ที่อำเภอ/เขต ให้เรียบร้อยตรงกันก่อนที่จะส่งหลักฐาน

๔. ป้ายชื่อที่ติดกับชุด นศท. ต้องเป็นชื่อของตัวเอง ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องด้วย หลังจากส่งหลักฐานแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนชื่อ สกุลใหม่


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา