หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2561
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2561

admin student
31 ตุลาคม 2561 16:28:13

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2561


          ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา งานกองทุนพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม 


          โดยฝ่ายเลขาฯ ได้รายงาน รายรับ-รายจ่าย เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 และสรุปรายงานการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การช่วยเหลือนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกันนี้  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษากรณีเสียชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และพิจารณาเงินรางวัลให้กับ นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ  ทั้งระดับชาติและนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาจาก คณะวิทยาการจัดการ 25 ราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 37 ราย คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 ราย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ราย วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 9 ราย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 17 ราย ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา