หน้าหลัก > ข่าว > > ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

admin student
15 กรกฏาคม 2564 20:42:55

      ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย โดยนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณา จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯอย่างเคร่งครัด หากพบว่านักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ นำตนเองเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเหตุอันไม่จำเป็น จะไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2919835671637189

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา