หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา รหัส 64 (เฉพาะนักศึกษารหัส 64 เท่านั้น) ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต
ขอเชิญนักศึกษา รหัส 64 (เฉพาะนักศึกษารหัส 64 เท่านั้น) ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต

admin student
10 พฤษภาคม 2565 11:32:00


ขอเชิญนักศึกษา รหัส 64 (เฉพาะนักศึกษารหัส 64 เท่านั้น) 

ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตทั้งนี้ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม 

ขอให้นักศึกษาสแกนQR Code /Link ตามคณะที่ตนเองสังกัด 

ตั้งแต่วันนี้-31มีนาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

https://forms.gle/sxCEfwzDt4w7woSV6

คณะครุศาสตร์

https://forms.gle/Fu6iqVigCmYr2MZ5A 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

https://forms.gle/GxBbpxY7cAvXzysq8

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://forms.gle/AkXz1L77wTYWsSmU8

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://forms.gle/3ezFRsGmB8PiKnGYA

คณะวิทยาการจัดการ

https://forms.gle/rTcDr4fmuJqaNLNs6

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

https://forms.gle/UDRieSFQzmrEsA3B8

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

https://forms.gle/gwTcSP7QgubEuubAA

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

https://forms.gle/tmafWeCxv5Rm365c7

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

https://forms.gle/zNhctcm1fgVn8A8p8

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

https://forms.gle/fkCyUqZytgJmqBuY8 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

https://forms.gle/NCmLaaxQXSGYHHFg8

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

https://forms.gle/JZtfycog4dCxbqEe6

วิทยาลัยอุตสาหกรรมและบริการ

https://forms.gle/1EJ4Ya3cmDhEC7YE9 

จัดเก็บข้อมูลโดย ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

สอบถามรายละเอียด โทร 02-160-1530

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3145408272413260

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา