หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562 ระดับมหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562 ระดับมหาวิทยาลัย

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:55:32

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2562 ระดับมหาวิทยาลัย


         เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 กองนโยบายและแผน ได้จัด   การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุม 

         นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับนางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล จนท.งานแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยประธานที่ประชุม ร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า จำนวน 10 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ จำนวน 10 กระบวนการทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายกระบวนการพัฒนานักศึกษา เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พร้อมเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาการจัดทำกระบวนการให้บริการ เป็นกระบวนการสนับสนุนเพิ่มเติม และที่ประชุมจะแจ้งมติที่ประชุมทราบต่อไปข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university