หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:55:18

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2562


          วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล จนท.งานแผนและงบประมาณ ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 ซึ่งกองนโยบายและแผน เจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุม

          ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ในประเด็น 1) ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งให้ดำเนินการตามระยะเวลา และผลักดันให้หน่วยงานกำกับติดตามให้มีการเบิกจ่ายจบในปี และ 2) การบันทึกผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้มีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน

          นอกจากนั้น เป็นการแจ้งผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ,การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับหน่วยงาน ,การจัดการความรู้ ,การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA  และผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้ ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของการประกันคุณภาพ และผลการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ซึ่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาทบทวนผลและขับเคลื่อน พัฒนางานที่เกี่ยวข้องต่อไปข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university