หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:00:33

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนนักศึกษา นำโดย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับนางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล งานประกันคุณภาพ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 จัดโดยกองนโยบายและแผน  ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานที่ประชุมดังกล่าว


     จากการประชุม มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับดีมาก 4.56 คะแนน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบและกำหนดกิจกรรม แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university