หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เตรียมพร้อมรับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีฯ
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เตรียมพร้อมรับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีฯ

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:00:11

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เตรียมพร้อมรับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีฯ


     วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3เพื่อชี้แจงบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดเตรียมงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 80 ปี 80 ทุน และกิจกรรมรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน โดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม


    นอกจากนั้น กองพัฒนานักศึกษา ยังจัดบุคลากรสำหรับการให้บริการการเข้าใช้พื้นที่ภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เพื่อจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรม Open House  และกิจกรรมแก้วใจจุลจอม จากสมาคมศิษย์เก่าในพระบรมราชินูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสรรให้กับบุคลากรในการจัดเตรียมชุดไทยเพื่อสวมใส่ให้เข้ากับบรรยากาศภายในงาน และมอบหมายให้จัดกิจกรรมสนับสนุนภายในงาน เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้วิชาชีพ Mini Job Fair และการจัดกิจกรรม “รักอย่างปลอดภัย”  กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university