หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > กองพัฒนานักศึกษา มอบทุนการศึกษา 80 ปี ลงศูนย์การศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มอบทุนการศึกษา 80 ปี ลงศูนย์การศึกษา

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:57:14

กองพัฒนานักศึกษา มอบทุนการศึกษา 80 ปี ลงศูนย์การศึกษา


           เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบทุนการศึกษา เนื่องในวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ได้มอบทุนแก่ผู้รับทุนเพิ่มเติมจากศูนย์การศึกษาระนองและศูนย์การศึกษาอุดรธานี ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา   ชั้น 3 ตามที่กองพัฒนานักศึกษาได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้เดินทางมาเข้าร่วมงาน 80 ปี พร้อมเข้ารับทุนการศึกษาจาก ผศ.ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน  9 คน ดังนี้


ศูนย์การศึกษาระนอง

1. นางสาวญัฐนี สิทธิกุล                  ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. นายธีรพงศ์ สุขชุม                      ชั้นปีที่ 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์การศึกษาอุดรธานี

1. นางสาวสุดารัตน์ ดงแสง               ชั้นปีที่ 1  คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

2. นายธีรศักดิ์ ภูมิพาณิชย์                ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3. นางสาวศศิกรานต์ คำภูแก้ว           ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

4. นางสาวชนนิภา โพธิพะนา            ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

5. นางสาวกรกิติยา บุญเพ็ง              ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

6. นางสาวอรญา ธรรมโกฎิ์               ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

7. นางสาวปราณี แก้วสาลี               ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university