หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ปีงบ’ 62 ระดับหน่วยงาน
กองพัฒนานักศึกษา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ปีงบ’ 62 ระดับหน่วยงาน

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:51:55

กองพัฒนานักศึกษา (เจ้าภาพ) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล

ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบ’ 62  ระดับหน่วยงาน


          กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และผลักดันการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้


          เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 เพื่อให้การดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร่วมกับคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ตัวชี้วัด มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากการร่วมกันพัฒนางานตามตัวชี้วัดแล้ว ประธานที่ประชุมได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดอันดับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ พร้อมกำหนดการประชุมลงสู่หน่วยงานอีกครั้ง ทั้งนี้งานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพกำกับตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดในการประชุมครั้งนี้ด้วย

  

ข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university