หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา เตรียมจัดทำวีดิทัศน์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10
กองพัฒนานักศึกษา เตรียมจัดทำวีดิทัศน์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10

admin student
11 มีนาคม 2562 12:02:15


       วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้ประชุมหารือร่วมกับ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์  วัฒนา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม และอาจารย์ ปิติมนัส บรรลือ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อจัดทำข้อมูลและวิธีการนำเสนอในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

­        พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

       พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมาคร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

       เสด็จออก ณ.สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีขึ้น ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562