หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > กองพัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาประพฤติดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กองพัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาประพฤติดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม

admin student
11 มีนาคม 2562 11:33:27


             เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้ซึ่งมีความประพฤติดี ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม  เพื่อเสนอชื่อเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562  จำนวน 4 ราย จากจำนวนผู้เข้าคัดเลือก จำนวน 19 คน โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในคัดเลือกนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้

1.ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

4.นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา