หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒน์นำยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการสู่เป้าหมาย Fast Track !
กองพัฒน์นำยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการสู่เป้าหมาย Fast Track !

admin student
08 พฤษภาคม 2562 17:40:02

กองพัฒน์นำยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการสู่เป้าหมาย Fast Track !


          วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ ครั้งที่ 4/2562  ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม และผู้แทนจากคณะ วิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ ร่วมการประชุม

          โดยการประชุมครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ในนามหน่วยงานเจ้าภาพดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ ได้เสนอประเด็นพิจารณากิจกรรม/โครงการ Fast Track เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของตัวชี้วัดและผลักดันให้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอให้หน่วยงานนำเสนอหรือขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของตัวชี้วัดได้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (กองพัฒนานักศึกษา) ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university