หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุม คกก. ฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์และหนังสือประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ 1/62
ประชุม คกก. ฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์และหนังสือประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ 1/62

admin student
11 มีนาคม 2562 11:13:55


            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำวีดิทัศน์และหนังสือประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำวีดิทัศน์และหนังสือประกาศเกียรติคุณ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 9 ราย ดังนี้

                        ๑. พระภาวนาวิสุทธคุณ  วิ.(สมบัติ ฉนฺทชาโต)               ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                        ๒. ดร.ชาติชาย  พยุหนาวีชัย                                           บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                        ๓. นายธนาฒย์  ปิติพรเทพิน                                           ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                        ๔. นายระวิ  โหลทอง                                                     บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                        ๕. ดร.วิจารย์  สิมาฉายา                                                  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                        ๖. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ                                              รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                        ๗. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล                                         บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                        ๘. นายสมรัก  มีใจดี                                                        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติศักดิ์

                        ๙. นางสรญา  ชวาลดิฐ                                                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

โดย ผศ.ปณิธาน   บรรณาธรรม  ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำคำประกาศสดุดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังกล่าวและร่วมกันพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ต่อไป