หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

admin student
16 สิงหาคม 2562 13:19:28

ประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา


           วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ เพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงนามวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศนโยบายและมาตรการไว้แล้ว   เรื่องนี้มหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ และจากการประชุมวางแนวทางการจัดกิจกรรม ได้ข้อสรุปเป็นมาตรการ 4 ข้อ คือ


1. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ต้องเกิดความสมัครใจ ไม่เป็นการบังคับ และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่สื่อออกไปในทางผิดศีลธรรมหรือลามก ต้องไม่รุนแรง ไม่เกิดการทำร้ายร่างกาย ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมที่ดีงาม   

2. ห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

3. ให้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ในเวลาราชการเท่านั้น และไม่จัดในวันหยุดราชการ  

4. หากไม่ปฏิบัติตามข้อนโยบายดังกล่าว ให้ยุติกิจกรรมรับน้องของคณะ วิทยาลัย นั้นทันที และให้สอบวินัยนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขา ตามระเบียบต่อไป 


ซึ่งการจัดกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัด 2 ช่วงเท่านั้น  ช่วงแรก  ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 เป็นการจัดกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และวันที่  30 – 31 กรกฎาคม 2562  เท่านั้น


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒสวนสุนันทา