หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติด
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติด

admin student
15 กรกฏาคม 2562 13:32:27

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทย

ให้ห่างไกลยาเสพติด


         วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทยให้ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง โทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมไปถึงการจัดกิจกรรมบูรณาการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับแกนนำนักศึกษา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นส่วนผลักดันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในสถาบันการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมแห่งความผาสุกและห่างไกลจากยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมอบรม จำวน 60 คน สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่


โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร


       การอบรมในครั้งนี้ได้รับรับงานประมาสนับสนุนจากโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร และได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และนายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษาhttps://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university