หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

admin student
15 กรกฏาคม 2562 12:53:29

กองพัฒนานักศึกษาให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

        วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และให้บริการตรวจ VCT/STIs เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษา อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี ด้าน Drug-Free ห่างไกลยาเสพติด ณ ห้องประชุมวลักษณานงค์


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university