หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

admin student
17 เมษายน 2562 13:03:54

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562


       วันที่ 12 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนายสมชาย อัศวเศรณี ประธานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

              1. การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสวนสุนันทาสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

              2. รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 โดยการระดมทุน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

              3. รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน รายการ "ส่งเสริมฯ คัพ ครั้งที่ 1" กิจกรรมดังกล่าวรับผิดชอบโดย นายปฏิภาน พยุหกฤษ ประธานสภานักศึกษา

       ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมพิจารณา การทบทวนแผนการจัดกิจกรรมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2561-2563


http://sdd.ssru.ac.th  http://ssru.ac.thsdd@ssru.ac.thhttps://www.facebook.com/ssru.stu

#sddssru #ssru #student #university