หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 1/2562 เร่งผลักดันอบรมอาชีพแบบใหม่
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 1/2562 เร่งผลักดันอบรมอาชีพแบบใหม่

admin student
17 เมษายน 2562 13:15:06


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 1/2562 เร่งผลักดันอบรมอาชีพแบบใหม่


         วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแนะแนวอาชีพ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่และแนวทางในการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวินัยนักศึกษา ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการฝึกอบรมอาชีพแนวใหม่ ซึ่งคณะกรรมการที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดทำแผนการแนะแนวอาชีพ ในปีการศึกษา2562 เพื่อให้มีการอบรม แนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา ในรูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น และเป็นการสำรวจความต้องการของกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรวิชาชีพ


http://sdd.ssru.ac.th  http://ssru.ac.thsdd@ssru.ac.thhttps://www.facebook.com/ssru.stu

#sddssru #ssru #student #university