หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมประชุมคัดเลือกนักศึกษาฯ รับรางวัลพระราชทาน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมประชุมคัดเลือกนักศึกษาฯ รับรางวัลพระราชทาน

admin student
11 มีนาคม 2562 11:59:12


                เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวทัศนีย์  พลกล้า เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา เข้าร่วมการประชุมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษเขตกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณามอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพการคัดเลือกนักศึกษา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานอนุกรรมการ และการจัดโครงการดังกล่าว