หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษานำ กลุ่มที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ผ่านเกณฑ์แล้ว 7 จาก 9 ตัวชี้วัด
กองพัฒนานักศึกษานำ กลุ่มที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ผ่านเกณฑ์แล้ว 7 จาก 9 ตัวชี้วัด

admin student
08 พฤษภาคม 2562 17:52:48

 

กองพัฒนานักศึกษานำ กลุ่มที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ ผ่านเกณฑ์แล้ว 7 จาก 9 ตัวชี้วัด 


  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนทิศทางของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน

        ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งรับผิดชอบ กลุ่มที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ จากการรับมอบหมาย 9 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์แล้ว 7 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทีมผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ได้นำแนวนโยบายมาปรับพัฒนาตัวชี้วัดที่เหลือต่อไป


http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university