หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวนสุนันทา พัฒนา soft skills ผู้นำนักศึกษาใช้ทักษะวิศวกรสังคม ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
สวนสุนันทา พัฒนา soft skills ผู้นำนักศึกษาใช้ทักษะวิศวกรสังคม ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

admin student
09 พฤษภาคม 2566 12:20:38สวนสุนันทา พัฒนา soft skills ผู้นำนักศึกษาใช้ทักษะวิศวกรสังคม ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา soft skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตสฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก มี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมงานเข้าร่วม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ ตัวแทนนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 คน

สำหรับโครงการจัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง การมีงานทำ – มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

กิจกรรมประกอบไปด้วยการฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้และใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคมที่ถูกต้อง ได้แก่ เครื่องมือฟ้าประทาน เครื่องมือนาฬิกาชีวิต เครื่องมือไทม์ไลน์พัฒนาการ เครื่องมือไทม์ไลน์กระบวนการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร และมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม ด้วย

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0d8LtLbWMnuMkac5j96zgKupxKBQCvDxWm6UxDqpfJuWcff5nBug21jvY6hzrG6sol

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา