หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สวนสุนันทา พัฒนาทักษะ soft skills ผู้นำนักศึกษาใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตอบโจทย์ SDG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สวนสุนันทา พัฒนาทักษะ soft skills ผู้นำนักศึกษาใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตอบโจทย์ SDG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

admin student
31 พฤษภาคม 2567 10:55:44


สวนสุนันทา พัฒนาทักษะ soft skills ผู้นำนักศึกษาใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตอบโจทย์ SDG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา soft skills 
โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคมระดับผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 ณ New Travel Beach Hotel 
จังหวัดจันทบุรี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทผู้นำนักศึกษา กับการสร้างนวัตกรรมยกระดับชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และทีมงานเข้าร่วม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ ผู้นำนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัย 
เข้าร่วมนับร้อยคน เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ 
(emotional intelligence) มีทักษะการคิด การสื่อสาร ประสานงาน การพูดโน้มน้าวใจ การฟัง การบริหารคน ภาวะผู้นำ การปรับตัว ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ทักษะการทำงานเป็นทีม อารมณ์ขัน สร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะ soft skills
โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นนักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเชิงเหตุ-ผล ตั้งคำถามให้ รู้จักสังเกต เข้าใจ เคารพซึ่งกันและกัน เกิดการยอมรับความเห็นต่างอย่างเข้าใจ รวมถึงเป็นนักสื่อสารที่มองเห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคตอย่างเป็นเหตุ เป็นผล  และการเป็นนักประสานที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง อันจะส่งผลให้ภารกิจต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ    นอกจากนี้ ยังทำให้นักศึกษาเป็นนักสร้างนวัตกรรม อาศัยความเข้าใจทุกขั้นตอนของนวัตกรรมอย่างถ่องแท้ตั้งแต่ต้นจนจบประกอบการตัดสินใจเลือกกระบวนการนำไปสู่การพัฒนา รวมถึงการวางแผนการพัฒนานวัตกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีคุณค่า  
เหล่านี้ความรู้ ความสามารถจากการพัฒนาทักษะ Soft skill โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมนี้ จะส่งผลต่อการนำไปช่วยยกระดับกลุ่มชุมชนฐานรากสำคัญของประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย
อรวรรณ สุขมา กองพัฒนานักศึกษา : รายงาน

------------
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#ราชภัฏอันดับ1
#digitaluniversity
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
http://sdd.ssru.ac.th