หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > สวนสุนันทา ร่วมทำงานการพัฒนาระบบการทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง
สวนสุนันทา ร่วมทำงานการพัฒนาระบบการทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง

admin student
15 กันยายน 2562 13:35:26


สวนสุนันทา ร่วมทำงานการพัฒนาระบบการทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะคณะทำงานการพัฒนาหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการอำนวยการกองแผนงานและนโยบาย และทีมคณะทำงาน  ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการต่อยอดในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องประชุม อาคารวรสิริปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา