หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2562
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2562

admin student
04 มิถุนายน 2563 13:22:36

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเซ็นยืนยัน

ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2562

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1-4 รหัสนักศึกษา 59 - 62

ที่มีการกู้ยืมตามหลักสูตร เท่านั้น มีรอบการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนค่าครองชีพ ดังนี้
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
1.คณะวิทยาการจัดการ
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะศิลปกรรมศาสตร์
4.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
5.วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -16.00 น.
1.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
2.วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา