หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > การประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:47:34

การประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ

 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

          วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุ ปัญจมราช อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จัดโดยสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยวาระเพื่อทราบ 4 วาระ และวาระพิจารณา 3 วาระ ดังนี้

วาระเพื่อทราบ

1. คำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2. การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

3. ปฏิทินการถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

4. ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานอธิการบดี

วาระพิจารณา

1. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายทอด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

2. (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

3. (ร่าง) การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกอง สู่ระดับฝ่าย

 

 

ข่าว: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university