หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562

admin student
01 กุมภาพันธ์ 2562 11:33:14


         วันที่ 23 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม

         ในเวลา 13.30 น. ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม และกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม เพื่อทราบการช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิต 1 ราย จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  และพิจารณาการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนสำหรับนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ต่อด้วยพิจารณาเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล และรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม จากการประกวดผลงานข่าว ทั้งนี้ ได้พิจารณาการลงทุนซื้อสลากออมสิน เพื่อเป็นการเพิ่มงบประมาณจากเงินที่มีรองรับการให้บริการนักศึกษาในระยะยาวมากยิ่งขึ้น


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


The 1st Student Development Fund Board Meeting for 2019.jpg

106 The 1st Student Development Fund Board Meeting for 2019.docx

106 The 1st Student Development Fund Board Meeting for 2019.pdf