คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา