หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ “งานบริการคือหัวใจหลักของกองพัฒนานักศึกษา”
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ “งานบริการคือหัวใจหลักของกองพัฒนานักศึกษา”

admin student
11 มีนาคม 2562 14:27:44


กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ “งานบริการคือหัวใจหลักของกองพัฒนานักศึกษา”

          วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ขึ้นเป็นครั้งที่ 5/2562  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาตามพันธกิจและเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคม  โดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายให้  ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

          ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม  กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกกันอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดการมอบเหรียญรางวัลแก่นักศึกษาที่ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว ก็รอลุ้นกันว่าคณะ วิทยาลัยใดจะได้รับเหรียญอะไรไปบ้าง 

          นอกจากนั้น แล้วกองพัฒนานักศึกษา ได้มีการสรุปประเด็นการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา เพื่อจัดเตรียมทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษาหรือประชาคมได้ทราบอย่างทั่วถึง อาทิ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริการอาคารสถานที่ งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ เป็นต้น รวมไปถึงการให้บริการฟิตเนสที่กำลังปรับโฉมใหม่ให้การบริการแก่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึงในเร็วๆนี้  ซึ่งประธานที่ประชุมได้เน้นถึง หัวใจหลักของการบริการของงานกองพัฒนานักศึกษา เราเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลและให้บริการนักศึกษามากมาย ดังนั้น การพัฒนางาน การพัฒนาองค์กรเป็นสิ่งจำเป็น จึงย้ำให้บุคลากรทุกคนต้องพร้อมรับกับการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการ

          สุดท้าย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้พิจารณาภาระงานเพื่อมอบหมายให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับไปปฏิบัติ ซึ่งงานประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบการติดต่อประสานงานต่างๆ ต่อไป