หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านฉลุย
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านฉลุย

admin student
15 กันยายน 2562 13:47:58

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  "ผ่านฉลุย" 


          (12 ตุลาคม 2561) เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับผิดชอบในตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผลการประเมินอยู่ที่ 5.00 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

          โดยในวันเดียวกัน ช่วงเวลา 09.00 – 10.00 น. นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับ    นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าตอบประเด็นข้อซักถามจากคณะกรรมการฯในตัวบ่งชี้ดังกล่าว  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายของศิษย์เก่า เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและการสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า  และด้านการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การกำหนดเป้าหมายที่สะท้อนกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นวัง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค 4.0ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา