หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาจิตโดยการเจริญสมาธิ”
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาจิตโดยการเจริญสมาธิ”

admin student
11 มีนาคม 2562 11:55:55


             วันที่ 5 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 5 โดยกำหนดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาจิตโดยการเจริญสมาธิ” โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศานา โดยนำหลักธรรมใกล้ตัวใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 50 คน