หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2565

admin student
09 พฤษภาคม 2566 13:35:25ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2565

ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

เอกสารที่ต้องส่ง

1. แบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 3/2565 จำนวน 2 ชุด เอกสารต้องมีบาร์โค๊ด และ ลายน้ำ ชัดเจน จะพิมพ์สี หรือ ขาวดำ ก็ได้ ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น (ค่าเทอมให้กรอกตามใบแจ้งหนี้ที่ต้องจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ กยศ. ให้กู้ยืม)

2. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 2 ชุด (จะมีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่มีให้ดูจากแบบเบิกเงินกู้ยืม) (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. ใบแจ้งหนี้ ภาคเรียนที่ 3/2565 จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) พิมพ์จากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล (กู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องใช้)

6. ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565 จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) พิมพ์จากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล(กู้เฉพาะค่าครองชีพต้องใช้)

7.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุลใช้อย่างละ 2 ชุด (กรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

วันที่สามารถเข้าไปพิมพ์เอกสารในระบบ DSL ได้

**ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เป็นต้นไป**

วันที่ส่งเอกสาร

**วันที่ 26 - 29 เมษายน 2566**

ผู้กู้ยืมสามารถส่งเอกสารได้ที่

อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 -15.00 น.

**เฉพาะกรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตนครปฐม**

***วิทยาเขตสมุทรสงครามเจ้าหน้าที่จะเข้ารับเอกสารที่วิทยาเขต ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566***

หมายเหตุ

1.ก่อนลงมือเซ็นเอกสารแบบเบิกเงินกู้ยืมขอความอนุเคราะห์ผู้กู้ดูตัวอย่างก่อน

2.แบบเบิกเงินกู้ยืมทุกชุดให้ผู้กู้และผู้แทนโดยชอบธรรม ลงชื่อเฉพาะตรงที่มีชื่อปรากฏเท่านั้น

3.พยาน 2 คน ในแบบเบิกเงินกู้ยืมต้องเป็นคนละคนกัน และเซ็นมาให้ครบทุกชุด

4.วันที่ทำสัญญา ไม่ต้องกรอก

5.เอกสารที่ส่ง ต้องถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด ผู้กู้กรุณาตรวจสอบให้เรียบร้อย

6.หากผู้กู้ยืมติดขัด เกิดปัญหาในการส่งเอกสารตามวันที่กำหนด ให้ติดต่องานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หลังจากวันที่กำหนดส่งเอกสาร

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid0iWMgSrRZz3cgRjZtzapx74mzL5S8KmrwWz8uCJ3qkrzsW5Fk3xmKKPE1x11Jzp52l

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา