หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล Integrity and Transparency Assessment (ITA)

admin student
10 มีนาคม 2566 11:32:35


ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล

Integrity and Transparency Assessment (ITA) ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (สร้างเกราะให้วัยใส

เกลาหัวใจให้สะอาด) ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์นี้  เวลา 08.00 น. – 16.00 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)

หมายเหตุ : นักศึกษาเลือกลงอบรมเพียงวันใดวันหนึ่งเท่านั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับ 6 หน่วยกิจกรรม

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qBMGbG9ZKmy6Ghw97

https://www.facebook.com/photo/?fbid=561993242621912&set=a.462404189247485

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา