หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕
พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

admin student
14 พฤศจิกายน 2565 18:27:15


             พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธี ซึ่งยอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๒๕,๘๘๘.๔๑ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/488757716612132

http://sdd.ssru.ac.th

http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา