หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ปิดรับเอกสาร รายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ (ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
ปิดรับเอกสาร รายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ (ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

admin student
17 ตุลาคม 2566 11:25:23
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาที่ส่งเอกสาร วันที่ 18 - 22 กันยายน 2566

เวลา 9.00 - 15.30 น.

**กำหนดวันที่ส่งตามคณะ/วิทยาลัย ดังนี้**

- คณะวิทยาการจัดการ 18 ก.ย.2566

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 ก.ย.2566

- คณะครุศาสตร์ , วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 20 ก.ย.2566

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วันที่ 21 ก.ย.2566

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 22 ก.ย.2566

*วิทยาเขตสมุทรสงคราม สามารถส่งได้ที่*

ห้อง ONE STOP SERVICE อาคารพยาบาลและสุขภาพ ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

https://www.facebook.com/photo?fbid=752385986692452&set=a.533795351884851
#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th