หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมออนไลน์พิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จำนวน 3 โครงการ
ประชุมออนไลน์พิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จำนวน 3 โครงการ

admin student
15 มีนาคม 2564 12:15:54


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ประชุมออนไลน์พิจารณาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการ Healthy For New Life เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการกินผักผลไม้

2. โครงการ SSRU SafeSex SafeLife รักปลอดภัย เข้าใจเรื่อง SEX

3. โครงการ SSRU สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย ใส่ใจภัยคุกคามทางสังคม

โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเป็นผู้คิดและลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 3


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา